آلرژی و حساسیت
۲۲
مرداد

آلـرژی یا حـسـاسـیـت و عوامل تشدید آن

آلرژی یا حساسیت چیست؟ تعریف آلرژی گاهی سیستم ایمنی بدن انسان نسبت به عوامل خارجی زیادی عکس العمل افراطی نشان می دهد که این امر موجب ایجاد آلرژی یا...

ادامه مطلب